Master Finnish Numbers

Watch the videos below to learn how to count in Finnish. After watching, download the Foreign Numbers app and practice what you've learned!

NumeralCardinalOrdinal
0nolla
1yksiensimmäinen
2kaksitoinen
3kolmekolmas
4neljäneljäs
5viisiviides
6kuusikuudes
7seitsemänseitsemäs
8kahdeksankahdeksas
9yhdeksänyhdeksäs
10kymmenenkymmenes
11yksitoistayhdestoista
12kaksitoistakahdestoista
13kolmetoistakolmastoista
14neljätoistaneljästoista
15viisitoistaviidestoista
16kuusitoistakuudestoista
17seitsemäntoistaseitsemästoista
18kahdeksantoistakahdeksastoista
19yhdeksäntoistayhdeksästoista
20kaksikymmentäkahdeskymmenes
21kaksikymmentäyksikahdeskymmenesensimmäinen
22kaksikymmentäkaksikahdeskymmenestoinen
23kaksikymmentäkolmekahdeskymmeneskolmas
24kaksikymmentäneljäkahdeskymmenesneljäs
25kaksikymmentäviisikahdeskymmenesviides
26kaksikymmentäkuusikahdeskymmeneskuudes
27kaksikymmentäseitsemänkahdeskymmenesseitsemäs
28kaksikymmentäkahdeksankahdeskymmeneskahdeksas
29kaksikymmentäyhdeksänkahdeskymmenesyhdeksäs
30kolmekymmentäkolmaskymmenes
40neljäkymmentäneljäskymmenes
50viisikymmentäviideskymmenes
60kuusikymmentäkuudeskymmenes
70seitsemänkymmentäseitsemäskymmenes
80kahdeksankymmentäkahdeksaskymmenes
90yhdeksänkymmentäyhdeksäskymmenes
100satasadas
200kaksisataakahdessadas
300kolmesataakolmassadas
400neljäsataaneljässadas
500viisisataaviidessadas
600kuusisataakuudessadas
700seitsemänsataaseitsemässadas
800kahdeksansataakahdeksassadas
900yhdeksänsataayhdeksässadas
1,000tuhattuhannes
10,000kymmenentuhattakymmenestuhannes
1 millionmiljoonamiljoonas
1 billionmiljardimiljardis
1 trillionbiljoonabiljoonas
Number data and information courtesy of Omiglot.