Master Turkish Numbers

Watch the videos below to learn how to count in Turkish. After watching, download the Foreign Numbers app and practice what you've learned!

Below are the cardinal and ordinal numbers in Turkish:

NumeralCardinalOrdinal
1birbirinci
2ikiikinci
3üçüçüncü
4dörtdördüncü
5beşbeşinci
6altıaltıncı
7yediyedinci
8sekizsekizinci
9dokuzdokuzuncu
10ononuncu
20yirmiyirminci
30otuzotuzuncu
40kırkkırkıncı
50elliellinci
60altmışaltmışıncı
70yetmişyetmişinci
80seksensekseninci
90doksandoksanıncı
100yüzyüzüncü
1000binbininci
1.000.000bir milyonbir milyonuncu
1.000.000.000bir milyarbir milyarıncı
1.000.000.000.000bir trilyonbir trilyonuncu
1.000.000.000.000.000bir katrilyonbir katrilyoncu
1.000.000.000.000.000.000bir katrilyarbir katrilyarıncı
Number data and information courtesy of Omiglot.