Master Chinese Numbers

Watch the videos below to learn how to count in Chinese. After watching, download the Foreign Numbers app and practice what you've learned!

SimpleComplexPronunciationNumeral
líng0
1
èr / liǎng2
sān3
4
5
lìu6
7
8
jiǔ9
shí10
十一拾壹shíyī11
十二拾貳shíèr12
十三拾叁shísān13
十四拾肆shísì14
十五拾伍shíwǔ15
十六拾陸shílìu16
十七拾柒shíqī17
十八拾捌shíbā18
十九拾玖shíjiǔ19
二十貳拾 [廿]èrshí [niàn]20
二十一貳拾壹èrshíyī21
二十二貳拾貳èrshíèr22
二十三貳拾叁èrshísān23
二十四貳拾肆èrshísì24
二十五貳拾伍èrshíwǔ25
二十六貳拾陸èrshílìu26
二十七貳拾柒èrshíqī27
二十八貳拾捌èrshíbā28
二十九貳拾玖èrshíjiǔ29
三十叁拾 [卅]sānshí [sà]30
三十一叁拾壹sānshíyī31
三十二叁拾貳sānshíèr32
三十三叁拾叁sānshísān33
三十四叁拾肆sānshísì34
三十五叁拾伍sānshíwǔ35
三十六叁拾陸sānshílìu36
三十七叁拾柒sānshíqī37
三十八叁拾捌sānshíbā38
三十九叁拾玖sānshíjiǔ39
四十肆拾 [卌]sìshí [xì]40
五十伍拾wǔshí50
六十陸拾lìushí60
七十柒拾qīshí70
八十捌拾bāshí80
九十玖拾jiǔshí90
一百壹佰yībǎi100
一千壹仟yīqiān1,000
一万壹萬yīwàn10,000
一百万壹佰萬yībǎiwàn1 million
一亿壹億yīyì100 million
十亿拾億shíyì1 billion
一兆壹兆yīzhào1 trillion
Number data and information courtesy of Omiglot.